Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan (R & D) / Customer Satisfaction Survey Form (R & D) Cetak

2015 iso-survey

Pelanggan yang dihormati,


Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dari semasa ke semasa mengadakan kaji selidik kepuasan pelanggan bagi mengukur keberkesanan sistem pengurusan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan. Sukacita kami berharap tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan yang disediakan.


Terima kasih atas kerjasama tuan/puan.


Jawatankuasa Aduan dan Maklumbalas Pelanggan MPOB

 

 

Dear Customers,


Malaysian Palm Oil Board (MPOB) from time to time provides customer satisfaction surveys to measure the effectiveness of the quality management system in the service provided. We hope you could spend a little time to answer the following questions.


Thank you for your kind cooperation.


Customer Feedback and Complaint Committee MPOB

 

downloadPDF 

Klik di sini untuk Borang Soal Selidik

Click here for Survey Form

 

 mpoblogo

Lembaga Minyak Sawit Malaysia
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Malaysia