Publications

 

BULLETIN

 

Oil Palm Bulletin 50
November 2004

Oil Palm - Achievements and Potential

Mohd Basri Wahid, Siti Nor Akmar Abdullah and Henson, I E

Abstrak

Penanaman sawit (Elaeis guineensis Jacq.) telah berkembang dengan pesatnya pada kebelakangan ini dan kini menduduki tangga kedua selepas kacang soya sebagai sumber utama bekalan minyak dan lemak dunia. Dewasa ini, Asia Tenggara merupakan kawasan terpenting pengeluar minyak sawit di mana Malaysian merupakan pengeluar dan pengeksport utama. Artikel ini mengulas pelbagai factor yang telah membawa sawit kepada kedudukan sekarang termasuk dari aspek biologi, teknikal, pengurusan, alam sekitar dan sosio-politik.

Ciri-ciri biologi yang telah dikenall pasti sebagai kritikal kepada produktiviti tinggi tanaman tersebut diteliti. Ini termasuk sifatnya yang saka dan sentiasa hijau (memberikan kanopi penutup sepanjang masa memintas sebahagian besar radiasi yang mendatang), penghasilan tandan buah sepanjang tahun dan penyaluran asimilasi tinggi ke dalam tandan buah.

Aspek saintifik dan pengurusan yang telah menyumbang kepada kejayaan sawit termasuklah pembaikan genetik yang signifikan, penghasilan bahan tanaman bermutu tinggi, pembangunan dan penggunaan amalan agronomi yang telah dihalusi dan saiz ladang sawit yang sesuai di samping sistem perladangan yang mantap, R&D yang berterusan dan sokongan infrastruktur yang baik yang dikendalikan oleh negara pengeluar utama.

Artikel ini juga mengupas program pembaikan tanaman melalui penggunaan pembaik baka dan kaedah pemilihan, pembangunan dan faedah teknik pembiakan tampang melalui kultur tisu dan usaha yang berjalan untuk menggunakan teknik molekul dan kejuruteraan genetik bagi pembaikan dan pengubahan komposisi minyak.

Akhir sekali,, kualiti pemkananan minyak sawit sebagai satu komponen berkhasiat di dalam makanan dibincangkan.

Oil Palm Growth and Yield as Affected by Densities, Progenies and N Fertilizer on Bengawat Soil: The Preliminary Results

Afandi A M, Hamdan A B, Tarmizi A M, Kushairi A dan Khairuman H

Abstrak

Kajian melibatkan empat populasi kepadatan sawit (140, 160, 180 dan 200 pk ha-1 ), dua baka sawit (PS1 dan DxP komersial) dan tiga kadar nitrogen (N0 - kawalan; N1 - 0.63 kg N pk-1 thn-1 ; dan N2 -1 .26 kg N pk -1 thn -1 ) Kajian dilakukan dengan tiga replikasi telah dimulakan pada Mei 2000 di Stesen Penyelidikan MPOB Lahad Datu, Sabah.

Pengukuran tampang direkod ketika sawit berumur 26 bulan selepas tanam (BST) dan data hasil pertama direkod di antara bulan Disember 2002 sehingga November 2003. Sampel tanah pra-rawatan diambil untuk tujuan analisis tahap kesuburan tanah manakala sampel daun pelepah nombor 17 diambil ketika umur sawit 30 BST bagi penentuan kandungan nutrient pokok. Keputusan menunjukkan kepadatan sawit, baka dan kadar nitrogen tidak memberi kesan ketara ke atas tumbesaran tampang, kandungan nutrien pokok dan hasil sawit baka yang sama diperoleh ke atas pengeluaran hasil sawit. Julat piawai buah tandan segar (BTS) dengan perbezaan hasil BTS di antara PS1 dan DxP komersial hanya 10%, ia disimpulkan sebagai perbezaan yang tidak ketara. Secara umumnya, keputusan awal kajian ini menunjukkan bahawa kepadatan sawit dan kadar nitrogen tidak memberi kesan yang ketara terhadap prestasi baka PS1 berbandin DxP komersial.

Oil Palm Planting in Marginal Soils: Selected Cases

Mohd Arif Simeh

Abstrak

Disebabkan beberapa kekurangan dari segi keperluan pertumbuhan pokok, tanah pinggiran pada masa dahulu telah disisihkan untuk penanaman sawit. Kini penggunaan tanah tersebut untuk penanaman sawit telah mula meningkat berikutan kekurangan kawasan baru. Masalah kekangan fizikal bagi tanah tersebut telah dapat diatasi melalui beberapa innovasi tetapi dengan kos yang tinggi; namun tarikan harga yang lumayan menyokong keputusan pelaburan. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kekurang fizikal tiga jenis tanah pinggiran yang biasa digunakan untuk penanaman sawit; iaitu tanah gambut dalam, lereng bukit dan tanah lombong.

Regulations on Quality of FFB

Adzmi Hassan and Janatul Almas Mohammad

Abstrak

Industri minyak sawit Malaysia telah berkembang pesat melampaui sempadan dan merupakan sumber pendapatan eksport negara yang penting dalam sektor pertanian. Sektor pengilangan minyak sawit memainkan pernanan utama kerana mampu mencerminkan status industri berdasarkan prestasinya. Walau bagaimanapun, isu tentang kualiti bekalan buah tandan segar (BTS) ke kilang masih belum dapt ditangani sepenuhnya. Banyak cadangan telah diusulkan untuk menangani masalah ini termasuk memperkenalkan peraturan pelesenan baru yang akan dikenakan keatas semua kilang buah, peniaga buah dan dan pembekal (estat dan pekebun kecil). Kualiti penguatkuasaan yang tegas dilaksanakan berdasarkan peraturan sedia ada, seterusnya mempengaruhi kadar perahan dan kualiti minyak yang dihasilkan. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan tentang aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta dan peraturan subsidiarinya. Ia juga bertujuan mengkaji keberkesanan aktiviti tersebut dalam memastikan kualiti buah terjamin mutunya seterusnya mampu meningkatkan produktiviti negara.

For more information, kindly contact:

E-mail: webmaster@mpob.gov.my

 

Copyright © Malaysian Palm Oil Board